Trolejbusová trať na Hranečník

V souvislosti s budováním terminálu Hranečník vyvstala otázka, jak zabezpečit kapacitní dopravu nejen do centra města, ale také do dalších oblastí města a to bez přestupu, aby byl eliminován jeden přestup navíc vyvolaný právě vybudováním terminálu Hranečník. V souvislosti s tím bylo rozhodnuto vybudovat krátkým úsekem ulice Bohumínské a ulicí Těšínskou novou trolejbusovou trať napojující terminál Hranečník na trolejbusovou síť v křižovatce ulic 28. října a Bohumínská. Jedná se tak již o několikáté oživení výstavby trolejbusové trati Těšínskou ulicí, která byla plánována již v počátcích trolejbusového provozu. V roce 1961 tak byly v křižovatce dnešních ulic 28. října a Bohumínská dokonce vyvedeny stopy trolejového vedení s vidinou brzké realizace trolejbusové trati na Hranečník a do Radvanic, přičemž ty byly brzy odstraněny. Opětovně byl projekt trolejbusů na Hranečník, do Radvanic a Bartovic oprášen na konci 70. let při renesanci elektrické trakce, kdy se dokonce uvažovalo o souběžném vedení havířovské trolejbusové linky mezi Hranečníkem a Bartovicemi. A nyní, do třetice, to vypadá, že se trolejbusová trať vedená na Hranečník opravdu stane skutečností.

Otázka výstavby trolejbusové tratě na Hranečník byla otevřena v souvislosti s budováním terminálu VHD na Hranečníku, který by měl být tedy nově napojen nejen na kapacitní tramvajovou dopravu, ale také na dopravu trolejbusovou, která cestujícím umožní využít zde vedoucí trolejbusové linky až do cílů jejich cest.

Nová trať se na trolejbusovou síť napojí v křižovatce ulic 28. října a Bohumínská, kde již byly v předstihu na přelomu tisíciletí vybudovány trolejové stopy. Trolejbusy se dále vydají krátkým úsekem ulice Bohumínské na křižovatku s ulicí Těšínskou, na kterou odbočí a po ní dojedou až do nového terminálu. Cestou tak obslouží zastávky Slezská Ostrava radnice, Slezská Ostrava kostel, Ústřední hřbitov, Zvěřinská (pouze ve směru do centra města) a Hranečník.

Financování trolejbusové tratě nebude čistě na bedrech dopravce, ale pomůžou mu v tom také tzv. „Švýcarské fondy“. Všechny ostravské projekty, včetně toho trolejbusového s názvem „Výstavba trolejbusové tratě v Ostravě s napojením na terminál Hranečník“ byly švýcarskou stranou odsouhlaseny v průběhu května roku 2012.

Oznámení o zakázce týkající se trolejbusové trati na Hranečník s názvem Ostrava - trolejbusová trať na Hrančník bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek již 19. 2. 2013. V souvislosti s výstavbou okružní křižovatky zadal Dopravní podnik Ostrava a.s. část této zakázky s názvem „Ostrava – Trolejbusová trať na Hranečník - část SO 415.1 Trolejové vedení Františkov“ zhotoviteli již dne 10. 5. 2013. Tato část se týkala zejména výstavby vybraných trakčních stožárů a betonových patek v okolí nové okružní křižovatky ulic Těšínská, Keltičkova a Na Baranovci a stála 1 177 193 Kč bez DPH.

Zbytek zakázky zadal Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 29. 11. 2013 společnosti OHL ŽS, a.s., přičemž tato zakázka výjde na 59 751 091 Kč bez DPH.

Výstavba

Jak je výše uvedeno, první náznaky výstavby trolejbusové tratě na Hranečník existují již přes deset let, avšak podstatné části trolejbusové tratě začaly vznikat až v roce 2013. Na začátku letních prázdnin roku 2013, přesněji od 30. 6. 2013 začala výstavba nové okružní křižovatky ulic Těšínská, Na Baranovci a Keltičkova na slezské straně řeky Ostravice, při níž vznikla také nová autobusová zastávka Slezská Ostrava radnice již podle svého názvu situovaná v blízkosti úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. Při této příležitosti byla vybudována také část stavby s názvem „Ostrava – Trolejbusová trať na Hranečník - část SO 415.1 Trolejové vedení Františkov“.

pohled na novou kruhovou křižovatku ulic Těšínská, Keltičkova a Na Baranovci | 29. listopadu 2013 | Petr Foltys pohled na nové zastávky Slezská Ostrava radnice | 29. listopadu 2013 | Petr Foltys nejen autobusy budou již brzy na zastávce Slezská Ostrava radnice zastavovat | 29. listopadu 2013 | Petr Foltys pohled na zastávku Slezská Ostrava radnice ve směru do centra města | 29. listopadu 2013 | Petr Foltys pohled na silniční i již dlouho dokončenou trolejovou křižovatku ulic 28. října a Bohumínská | 29. listopadu 2013 | Petr Foltys

Od jara roku 2014 se výstavba trolejbusové trati opět začala posunovat dále, kdy se podél ulice Těšínské začaly objevovat sloupy trakčního vedení, které z části slouží také jako sloupy veřejného osvětlení. Na počátku roku 2015 byly osazeny všechny sloupy trakčního vedení až téměř k budoucímu terminálu na Hranečníku.

pohled směrem od zastávky Slezská Ostrava kostel směrem ke kruhové křižovatce ulic Těšínská, Keltičkova a Na Baranovci | 23. ledna 2015 | Martin Večeřa budoucí oblouk trolejbusové tratě před zastávkou Slezská Ostrava kostel | 23. ledna 2015 | Martin Večeřa pohled od zastávky Slezská Ostrava kostel k zastávce Ústřední hřbitov | 23. ledna 2015 | Martin Večeřa Elektrobus SOR EBN10,5 odbavuje cestující v zastávce Ústřední hřbitov, kde by měl být již brzy nahrazen jiným elektrickým vozidlem. | 23. ledna 2015 | Martin Večeřa pohled na úsek od zastávky Ústřední hřbitov směrem k Hranečníku | 23. ledna 2015 | Martin Večeřa celkový pohled na mezizastávkový úsek Ústřední hřbitov - Slezská Ostrava kostel | 23. ledna 2015 | Martin Večeřa informační tabule projektu | 23. ledna 2015 | Martin Večeřa pohled na úsek od budoucího terminálu Hranečník k zastávce Ústřední hřbitov | 23. ledna 2015 | Martin Večeřa

Výstavba trolejbusové tratě se viditelně pohla až v létě roku 2015, kdy začaly být nejdříve instalovány převěsy trolejového vedení, následované instalací trolejových svorek. Na počátku září roku 2015 se práce rozšířily na instalaci samotného trolejového vedení včetně nové trolejové křižovatky v kruhovém objezdu při střetu ulic Těšínské, Keltičkovy a Na Baranovci. V rámci této trolejové křižovatky jsou již připraveny také trolejové stopy pro budoucí trolejbusovou trať vedenou přes slezskoostravský Františkov. Křižovatku bude možné taktéž využívat pro obracení trolejbusů ve směru od Mostu M. Sýkory, resp. Nám. J. Gagarina. Celé zprovoznění nové trati je však vázáno na dokončení terminálu, který bude sloužit nové trolejbusové větvi jako obratiště.

Pohled na sjízdnou výhybku trolejbusové trati z ulice Těšínské a budoucí trolejbusové trati z ulice Na Baranovci a na rozjezdovou výhybku ve směru do centra města, resp zpět do ulice Na Baranovci | 7. září 2015 | Martin Večeřa Celkový pohled na novou pavučinu ve směru od ulice Na Baranovci | 7. září 2015 | Martin Večeřa Sjezdová výhybka tratě ve směru z ulice Těšínské a ve směru z centra města | 7. září 2015 | Martin Večeřa V pozadí rozjezdová výhybka ve směru Hranečník/Františkov, vpravo nahoře rozjezdová výhybka Františkov/centrum města | 7. září 2015 | Martin Večeřa Opačný pohled na rozjezdovou výhybku do ulice Těšínské (směr Hranečník), resp. do ulice Na Baranovci (směr Františkov) | 7. září 2015 | Martin Večeřa Zajímavá nejspíše odstavná stopa nad prostorem zastávky Slezská Ostrava radnice ve směru do centra města | 7. září 2015 | Martin Večeřa napojení cca 10 let instalovaného trolejového vedení na trolejové vedení nové před slezskoostravskou radnicí | 8. září 2015 | Jakub Hranický Nová rozjezdová výhybka ve směru na Most M. Sýroky, resp. na Nám. J. Gagarina | 8. září 2015 | Jakub Hranický Montáž trolejového vedení v kruhové křižovatce Těšínská x Keltičkova x Na Baranovci | 8. září 2015 | Jakub Hranický Severní pohled na novou trolejbusovou trať na Těšínské ulici při pohledu od křižovatky s ulicí Podzámčí | 8. září 2015 | Jakub Hranický Pohled na nový napájecí bod trolejbusové trati před věží slezskoostravského kostela | 8. září 2015 | Jakub Hranický Pohled na již zatrolejovaný mezizastávkový úsek Slezská Ostrava kostel - Ústřední hřbitov | 8. září 2015 | Jakub Hranický Pohled na úsek nové trolejbusové trati po Těšínské ulici mezi zastávkami Ústřední hřbitov a Hranečník | 8. září 2015 | Jakub Hranický Prozatimní ukončení trolejového vedení v blízkosti terminálu Hranečník | 8. září 2015 | Jakub Hranický Pohled na buducí trolejbusovou odstavnou plochu na terminálu Hranečník | 8. září 2015 | Jakub Hranický Výstupní trolejbusová zastávka terminálu Hranečník | 8. září 2015 | Jakub Hranický Instalace trolejbusového trolejového vedení v terminálu Hranečník | 8. září 2015 | Jakub Hranický Celkový pohled na trolejbusovou odstavnou plochu terminálu Hranečník | 8. září 2015 | Jakub Hranický Souprava vozů T3G ev. č. 1033+1037 při zkušební jízdě přes nově dokončené křížení s trolejbusovou tratí v terminálu Hranečník | 13. září 2015 | Martin Mlýnský Potom, co souprava T3G ev. č. 1033+1037 vyzkoušela křížení s trolejbusovou tratí ve směru na Novou huť bylo třeba vyzkoušet křížení taktéž ve směru z Nové huti | 13. září 2015 | Martin Mlýnský Souprava vozů T3G ev. č. 1033+1037 v zastávce Hranečník | 13. září 2015 | Martin Mlýnský

Zkušební provoz

První zkušební jízda po nové trolejbusové trati proběhla v úterý 22. 9. 2015 v dopoledních hodinách. V 9.00 hod. vyrazil z trolejbusové vozovny na svou první čistě elektrickou jízdu na Hranečník vůz Solaris Trollino 18AC ev. č. 3801, tedy vůz vybavený dieselagregátem. Bylo tak zaručeno, že se v případě mimořádnosti bude moci vůz vrátit zpět vlastní silou i bez elektrické energie z trolejového vedení.

Při první zkušební jízdě bylo třeba projet všechny důležité součásti trolejového vedení. Nejdříve tedy vůz projel oblouk z mostu M. Sýkory a vydal se nižší rychlostí na Hranečník, následně se vrátil zpět, avšak obrat byl proveden přes rampy mimoúrovňové křižovatky ulic Českobratrská a Bohumínská tak, že byly vyzkoušeny trolejové armatury ve směru k zastávce Nám. J. Gagarina a zpět. Druhá jízda již proběhla standardní rychlostí opět na Hranečník a zpět přes most M. Sýkory.

Celá "delegace" při průjezdu vnější stopy trolejbusového obratiště Hranečník | 22. září 2015 | Martin Chleboun Po průjezdu po vnější stopě bylo třeba projet i stopu vnitřní. | 22. září 2015 | Martin Chleboun Vůz Solaris Trollino 18AC v zastávce Slezská Ostrava radnice na první zkušební jízdě trolejbusu po nové trolejbusové trati na Hranečník | 22. září 2015 | Jakub Hranický

Zkušební provoz trolejbusové trati byl oficiálně povolen od 1. 1. 2016, od kdy bylo možné na trati spatřit jak jízdy zkušební, tak cvičné. S ohledem na to, že v počátku zkušebního provozu ještě nebyl zkolaudován prostor samotného terminálu, bylo možné pro zkušební a cvičné jízdy využívat pouze vozy vybavené zařízením pro nezávislý provoz.

Solaris Trollino 18AC Metrostyle pro Salzburg na vnitřní stopě odstavné plochy trolejbusů terminálu Hranečník | 21. ledna 2016 | Petr Foltys Solaris Trollino 18AC Metrostyle pro Salzburg na vnitřní stopě odstavné plochy trolejbusů terminálu Hranečník | 21. ledna 2016 | Petr Foltys Solaris Trollino 18AC Metrostyle pro Salzburg opouští odstavnou plochu a míří se otočit do areálu autobusových garáží | 21. ledna 2016 | Petr Foltys Solaris Trollino 18AC Metrostyle odbočuje z ulice Počáteční směrem do areálu autobusových garáží Hranečník | 21. ledna 2016 | Petr Foltys Solaris Trollino 18AC Metrostyle pro Salzburg opouští areál autobusových garáží Hranečník | 21. ledna 2016 | Petr Foltys Solaris Trollino 18AC Metrostyle pro Salzburg v prostoru budoucí výstupní zastávky trolejbusů na Hranečníku | 21. ledna 2016 | Petr Foltys Solaris Trollino 18AC Metrostyle pro Salzburg míří na vnější stopu odstavné plochy trolejbusů terminálu Hranečník | 21. ledna 2016 | Petr Foltys

Provoz s cestujícími byl na nové trolejbusové trati zahájem 28. 2. 2016 v souvislosti se zprovoznění terminálu Hranečník ve stejný den.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

28. února 2016

Toplist