Přestupní uzel Hulváky

Dne 14. února 2011 bylo zahájeno územní řízení ve věci výstavby přestupního uzlu Hulváky. Součástí stavby bude jak samotná výstavba přestupního uzlu na ploše ohraničené ulicemi 28. října, Sokola Tůmy, a Klostermannova, tak výstavba měnírny Novoveská u křižovatky ulice Novoveské s ulicí Sokola Tůmy.

Nový přestupní uzel bude vybudován na ploše blízké tramvajové zastávce, na které vznikne nová smyčka pro autobusový a trolejbusový provoz včetně informačních panelů. Přístup do prostoru nové smyčky bude umožněn také novou komunikací. Současný stav přestupního místa Hulváky/Sokola Tůmy/Prostorná je zcela nevyhovující. Tramvajová zastávka Hulváky není vybavena nástupními ostrůvky ani jinou alternativou umožňující odpovídající nástup osob s omezením pohybu. Tramvajová zastávka Prostorná je sice ostrůvky vybavena, avšak úzkými, které z pohledu bezpečnosti již dnešním potřebám nevyhovují. Autobusové a trolejbusové obratiště Sokola Tůmy je pak následně od obou tramvajových zastávek značně vzdáleno a neodpovídá tak modernímu konceptu pohodlných přestupů.

Dne 5. června 2013 byly ve Věstníku veřejných zakázek oznámeny statutárním městem Ostravou předběžné informace o budoucí zakázce s názvem „Přestupní uzel Hulváky - I. etapa“. Součástí zakázky samotné, která byla vypsána dne 12. prosince 2013, je vybudování místní komunikace a nové smyčky pro autobusovou a trolejbusovou dopravu včetně sociálního zařízení pro řidiče. Součástí první etapy je také výstavba měnírny.

Dle stránek moravskoslezsky.denik.cz byl již v průběhu měsíce března roku 2014 vybrán zhotovitel stavby, přičemž původně plánovaná cena zakázky se snížila téměř o polovinu na 44 milionů Kč bez DPH. Přibližně 40 % zakázky by měla pokrýt dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Předpokládaný termín dokončení I. etapy byl nejdříve stanoven na listopad roku 2014, avšak kvůli nepředvídanému nálezu byla stavba pozdržena, přičemž dokončení této etapy bylo nově plánováno na jaro roku 2015, přičemž termín se nakonec posunul až na září 2015.

První přípravné terénní úpravy na místě začaly ve druhé polovině května 2014.

Západní pohled na počátek výstavby přestupního uzlu na Hulvákách. | 29. května 2014 | Jakub Hranický Začtek výstavby přestupního uzlu Hulváky. | 29. května 2014 | Jakub Hranický Pohled na výstavbu budoucí komunikace spojující uzel Hulváky s ulicí Sokola Tůmy. | 29. května 2014 | Jakub Hranický Pohled od  budoucí komunikace spojující ulici Sokola Tůmy s přestupním uzlem Hulváky na jeho budoucí umístění. | 29. května 2014 | Jakub Hranický Začátek výstavby přestupního uzlu Hulváky na konci května 2014. | 31. května 2014 | Tomáš Hranický Začátek výstavby přestupního uzlu Hulváky na konci května 2014. | 31. května 2014 | Tomáš Hranický Začátek výstavby přestupního uzlu Hulváky na konci května 2014. | 31. května 2014 | Tomáš Hranický

Výstavba přestupního uzlu

Během prázdnin roku 2014, zejména pak v srpnu, začaly být na místě budoucího přestupního uzlu viditelné již zřetelné obrysy budoucího přestupního místa. Viditelná již byla stavba sociálního zařízení pro řidiče a také nové tahové sloupy trolejového vedení.

Přestupní uzel Hulváky | 18. srpna 2014 | Jakub Hranický Přestupní uzel Hulváky | 18. srpna 2014 | Jakub Hranický Přestupní uzel Hulváky | 18. srpna 2014 | Jakub Hranický Přestupní uzel Hulváky | 18. srpna 2014 | Jakub Hranický Přestupní uzel Hulváky | 18. srpna 2014 | Jakub Hranický Přestupní uzel Hulváky | 18. srpna 2014 | Jakub Hranický Přestupní uzel Hulváky | 18. srpna 2014 | Jakub Hranický

Od počátku jara roku 2015 začaly práce postupovat podstatně rychlejším tempem, než tomu bylo v předchozím roce. Na přelomu dubna a května tak začal nový přestupní uzel získávat již konečné obrysy, přičemž se nad novou komunikací propojující nový uzel s ulicí Sokola Tůmy objevily taktéž vybrané převěsy trolejového vedení. S ohledem na rychlejší postup prací je možné, že ke zprovoznění nového přestupního uzlu dojde dříve, než v původně uváděném září roku 2015.

Pohled na nový přestupní uzel od zastávek tramvají, v popředí budoucí nástupní zastávka trolejbusů | 22. května 2015 | Jakub Hranický Pohled na budoucí přestupní uzel Hulváky od výstupní autobusové zastávky | 22. května 2015 | Jakub Hranický Nová propojovací komunikace s již instalovanými vybranými převěsy trolejového vedení, pohled ke smyčce Sokola Tůmy | 22. května 2015 | Jakub Hranický Pohled na novou propojovací komunikaci ve směru k novému přestupnímu uzlu | 22. května 2015 | Jakub Hranický

Během počátku června 2015 byl již celý přestupní uzel téměř hotov. Z většiny bylo již také ukotveno trolejové vedení. Prakticky již zbývalo dokončit pouze napojení nové silniční komunikace na ulici Sokola Tůmy přes prostor současného trolejbusového obratiště. To si vyžádá dlouhodobou trolejbusovou výluku.

Pohled na budoucí nástupní zastávku trolejbusových linek | 12. června 2015 | Martin Večeřa Pohled na výstupní trolejbusovou zastávku | 12. června 2015 | Martin Večeřa Celkový pohled na vjezd do obratiště a výstupní zastávku | 12. června 2015 | Martin Večeřa Budova sociálního zařízení | 12. června 2015 | Martin Večeřa Pohled na vjezd do obratiště ve směru od ulice 28. října | 12. června 2015 | Martin Večeřa Dočasný rozdíl v nivelitě původního trolejbusového obratiště a nové propojovací komunikace | 12. června 2015 | Martin Večeřa Dokončování nástupní trolejbusové zastávky | 22. června 2015 | Jakub Hranický Dokončování odpočinkové zóny uvnitř obratiště | 22. června 2015 | Jakub Hranický Dokončovací práce v obratišti | 22. června 2015 | Jakub Hranický

Výluka obratiště Sokola Tůmy 22. 6. - 4. 7. 2015

V souvislosti s napojením nové propojovací komunikace vedené od nového přestupního uzlu Hulváky na ulici Sokola Tůmy došlo od pondělí 22. 6. 2015 do soboty 4. 7. 2015 k výluce trolejbusového provozu od křižovatky ulic Novoveské, Novinářské a Hornopolní po obratiště Sokola Tůmy. Důvodem tak rozsáhlé výluky byl rozdíl v nivelitě propojovací komunikace a původního trolejbusového obratiště.

Denní provoz

Trolejbusové linky č. 102, 108 a 109 byly ukončeny v zastávce Sídliště Fifejdy, odkud pokračovaly v trase jiné linky. S ohledem na nesoulad intervalů v provozu svazku linek č. 108 a 109 a linky č. 102 v době dopravního sedla byla v tomto období v provozu taktéž linka označená jako náhradní trolejbusová doprava.

  • Trolejbusy byly ukončeny v zastávce Sídliště Fifejdy odkud pokračovaly dále v trase jiné linky.
    Trolejbusová linka č. 102 ze zastávky Sídliště Fifejdy pokračovala jako linka č. 108 nebo 109.
    Trolejbusové linky č. 108 a 109 ze zastávky Sídliště Fifejdy pokračovaly jako linka č. 102, případně v době dopravního sedla jako náhradní trolejbusová doprava.
  • V trase Sídliště Fifejdy - ... - Strmá - ... - Sokola Tůmy byla zavedena náhradní autobusová doprava, která dále vybranými spoji pokračovaala jako linka č. 57.
  • V trase Sídliště Fifejdy - Ahepjukova - ... - Českobratrská byla v době dopravního sedla zavedena taktéž náhradní trolejbusová doprava doplňující provoz trolejbusové linky č. 102.

Solaris Urbino 10 ev. č. 7513 přijíždí do výstupní zastávky Sídliště Fifejdy při výluce trolejbusového provozu při dokončování obratiště Hulváky | 24. června 2015 | Martin Večeřa Solaris Urbino 12 ev. č. 7732 odjíždí ze zastávky Náprstkova při výluce trolejbusového provozu | 3. července 2015 | Tomáš Hranický Škoda 21Tr ev. č. 3315 projíždí jinak standardně nepojížděným trolejbusovým úsekem z ulice Českobratrské do ulice Janáčkovy v době trvání trolejbusov výluky při výstavbě obratiště Hulváky | 3. července 2015 | Tomáš Hranický

Spoje náhradní trolejbusové dopravy se za zastávkou Českobratrská obracely přes rampy napojující mimoúrovňově na ulici Českobratrskou ulici Porážkovou, tedy shodně se spoji autobusové linky č. 50. V pravidelném provozu tak došlo prvně k využití těchto trolejových stop k obracení trolejbusů.

Noční provoz

S ohledem na náhradu nočních spojů trolejbusových linek č. 102, 108 a 112 autobusy byly tyto vedeny až na konečnou zastávku Sokola Tůmy. Z důvodu přejezdů vozů mezi linkami byly taktéž nahrazeny autobusy všechny spoje linky č. 111 a vybrané spoje linky č. 106.


Po dobu trolejbusové výluky byly vykonány práce určené k propojení ulice Sokola Tůmy s novou obslužnou komunikací. Došlo tak ke srovnání nivelity těchto dvou komunikací a ke zrušení původního obratiště Sokola Tůmy. Dokončen byl také mobiliář.

informační tabulka | 3. července 2015 | Marek Beneš Přístřešek nové zastávky Sokola Tůmy ve směru do centra | 3. července 2015 | Jan Bernat Pohled na centrální prostor obratiště Sokola Tůmy před jeho zprovozněním | 3. července 2015 | Jan Bernat Pohled na mobiliář obratiště Hulváky | 3. července 2015 | Jan Bernat

První zkušební jízda byla provedena v pátek 3. července 2015 v dopoledních hodinách, kdy obratiště projely trolejbusy Škoda 21Tr ev. č. 3314 a Solaris Trollino 15AC ev. č. 3602 a autobusy Karosa B941 ev. č. 4278 a Solaris Urbino 12 ev. č. 7728.

Pohled na autobusy připraven k průjezdu novým obratištěm | 3. července 2015 | Marek Beneš Vůz Solaris Trollino 15AC ev. č. 3602 projíždí obratištěm Hulváky při zkušební jízdě | 3. července 2015 | Marek Beneš Vůz Škoda 21Tr ev. č. 3315 odstavený v obratišti Hulváky při zkušební jízdě | 3. července 2015 | Tomáš Hranický

Provoz po zprovoznění obratiště

Od počátku platnosti letních jízdních řádů, tedy od neděle 5. 7. 2015 došlo ke zprovoznění nové krátké trolejbusové trati mezi dnešní konečnou zastávkou Sokola Tůmy a novým obratištěm Hulváky.

Trolejbusové linky č. 102 108 109 112 byly prodlouženy na konečnou zastávku Hulváky.

Autobusová linka č. 57 byla zkrácena na konečnou zastávku Hulváky.

Vzniknul tak nový přestupní uzel mezi tramvajovou, trolejbusovou a autobusovou dopravou. První dva dny však byly z důvodu výluky po většinu této doby v provozu místo trolejbusů autobusy. Za výlukou však tentokrát nestálo dokončování obratiště Hulváky, avšak práce na doplnění výhybek na smyčce Hlavní nádraží. Prvním kompletním provozním dnem se tak stalo úterý 7. července 2015.

Druhý provozní den obratiště Hulváky ještě v režii autobusů | 6. července 2015 | Tomáš Hranický Solaris Urbino ev. č. 7711 opouští dočasně přemístěnou zastávku Sokola Tůmy a míří na konečnou zastávku Hulváky | 6. července 2015 | Tomáš Hranický V první trolejbusový den se na nové komunikaci potkaly vozy Solaris Trollino 18AC ev. č. 3801 a Solaris Trollino 12AC ev. č. 3706 | 7. července 2015 | Tomáš Hranický Solaris Urbino 10 ev. č. 7512 připravený v nástupní zastávce Hulváky, za ním Škoda 26Tr Solaris ev. č. 3719 po dojezdu do výstupní zastávky | 7. července 2015 | Tomáš Hranický Celkový pohled na novou komunikaci | 7. července 2015 | Martin Večeřa Dočasně přemístěná zastávka Sokola Tůmy na níž neexistuje legální přístup | 7. července 2015 | Martin Večeřa Budoucí zastávka Sokola Tůmy ve směru do centra před dokončením | 7. července 2015 | Martin Večeřa Škoda 26Tr Solaris ev. č. 3719 odstavený v obratišti Hulváky | 7. července 2015 | Martin Večeřa

Dokončení

Během července 2015 byly na jednotlivá stanoviště doplněny panely informačního systému. Na rozdíl od v současné době zprovozňovaných panelů tzv. inteligentních zastávek jsou však panely v přestupním uzlu Hulváky vyrobeny jiným výrobcem, přesněji firmou Ing. Ivo Herman, CSc.

souhrnný informační panel umístěný na samostatné konstrukci v uzlu Hulváky | 26. července 2015 | Jakub Hranický Pohled na zastávkový informační panel v uzlu Hulváky | 26. července 2015 | Jakub Hranický Zadní pohled na informační panel v přestupním uzlu Hulváky | 26. července 2015 | Jakub Hranický Informační panel na zastávce Hulváky | 24. září 2015 | Martin Večeřa Informační panel na zastávce Hulváky | 24. září 2015 | Martin Večeřa Informační panel na zastávce Hulváky | 24. září 2015 | Martin Večeřa

Po zprovoznění terminálu začalo být zřejmé, že umístění tramvajových zastávek je s ohledem na přestupy poměrně nevhodné. Od úterý 13. října tak byla tramvajová stanoviště přesunuta do míst přiléhajících novému obratišti, tedy do míst, kde se původně nalézala stanoviště autobusová.

Příměstské autobusové linky č. 286 a 673 začaly ve směru do Vítkovic užívat přemístěnou zastávku na místo původní zastávky tramvajové, ve směru do Svinova pak nově obsluhují zastávku přímo v obratišti.

Původní tramvajová zastvka již sloužící pouze příměstským autobusovým linkám | 17. října 2015 | Martin Večeřa VarioLFR.E ev. č. 1312 odbavilo cestující na přemístěné zastávce Hulváky a směřuje do Zábřehu | 17. října 2015 | Martin Večeřa


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

17. října 2015

Toplist