Tramvajová trať na VIII. stavební obvod Poruby
Historie

Městský obvod Poruba se v současné době dělí do dvou katastrálních území pojmenovaných Poruba a Poruba-sever. Katastrální území Poruba zahrnuje jak původní území historické Poruby, tak sídlištní zástavbu vystavěnou v jednotlivých stavebních obvodech, kterých je v tomto území celkem 6. Již od prvopočátků bytové výstavby na tomto území bylo počítáno s tím, že většinu přepravních výkonů bude zabezpečovat tramvajová doprava. Tak byla vystavěna tramvajová trať vedena po tehdejší Gottwaldově třídě (Opavská) zprovozněná od 16. 12. 1958 a následně od 9. 5. 1959 prodloužená po ul. Vítězného února (17. listopadu), která plně zabezpečila dopravu pro obyvatele I., II. a III. stavebního obvodu v Porubě. Pro dopravu obyvatel IV. stavebního obvodu byla plánována trať vedená ulicí Sokolovská, která byla již při výstavbě šířkově projektována pro budoucí vedení tramvajové dopravy. V tomto případě však následně k výstavbě nedošlo, avšak tento stavební obvod je částečně obsloužen jak tramvajovou dopravou vedenou ulicí Opavská, tak tramvajovou dopravou vedenou ulicí Martinovská (zde od 15. 6. 1969). Podobně je alespoň částečně obsloužen také V. stavební obvod.

Po využití území vymezených pro výstavbu I. – VI. stavebního obvodu sídlištní zástavby Poruby začala výstavba také na ploše umístěné severně od Pustkovce na území katastrálního území Poruba-sever. Nový VII. stavební obvod začal na tomto území vyrůstat v roce 1966 v okolí ulice Martinovské a byl od prvopočátku obsluhován pouze autobusovou linkou č. 36 tehdy vedenou do Martinova doplněnou od 13. 11. 1967 linkou 39 a od 3. 6. 1968 vnitroobvodovou linkou č. 40. Tramvajová doprava pak nový obvod začala obsluhovat od 15. 6. 1969.

Poslední VIII. stavební obvod Poruby začal vyrůstat mezi dnešními ulicemi 17. listopadu, Bedřicha Nikodéma a Opavská v roce 1970. Jeho obsluha veřejnou dopravou pak byla započata prodloužením linek č. 39 a 40 od 1. 9. 1970 na konečnou zastávku Poruba, VIII. obvod smyčka v prostoru dnešní zastávky Duha a následně doplněna zřízením nové linky č. 44 vedené na shodnou konečnou od 1. 10. 1970. Již od té doby bylo plánováno vedení tramvajové trati pro obsluhu tohoto stavebního obvodu. Aktualizovaný dopravní generel z roku 1973 uvažoval například s výstavbou tramvajové trati dnešní Opavskou ulicí do prostoru dnešního autobusového obratiště Opavská (dle současného projektu - varianta A). Postupně se však začaly plány doplňovat také o variantní trať obsluhující větší část území VII. a VIII. stavebního obvodu. Dopravní generel z roku 1994 tak počítal s výstavbou tramvajové trati ulicí Bedřicha Nikodéma a Opavskou s ukončením ve výše uvedeném prostoru autobusového obratiště Opavská (dle současného projektu - varianta C).

Počátek výstavby porubského VIII. stavebního obvodu

Zdroj:
Ostrava, orientační plán; Kartografické nakladatelství; Praha; 1969

Po několika dalších letech se však v rámci územního plánu ustálily dvě základní trasy vedené jak ulicí Opavská (dle současného projektu - varianta A), tak ulicemi 17. listopadu a Průběžná (dle současného projektu - varianta B) ukončené v obou případech obratištěm v prostoru autobusové smyčky Opavská. Již před 10 lety začal Dopravní podnik Ostrava a.s. činit první kroky k výstavbě tramvajové trati vedené ulicemi 17. listopadu a Průběžná. Vzhledem k tehdejšímu nesouhlasu zejména městského obvodu Pustkovec však byly tehdy veškeré přípravné práce přerušeny.

Projektový záměr

Opětovné přípravy byly obnoveny až po několika letech, kdy následně společnost Mott MacDonald zpracovala projektový záměr týkající se obsluhy VII. a VIII. stavebního obvodu Poruby kapacitní kolejovou dopravou. Pro provedení analýzy bylo počítáno s oběma variantami vedení tramvajových tratí dle platného územního plánu, tedy vedení ulicí Opavskou (v projektovém záměru jako varianta A) a vedení ulicemi 17. listopadu a Průběžná (v projektovém záměru jako varianta B). Navíc byla do analýzy doplněna varianta dle dopravního generelu z roku 1994 vedená ulicemi Bedřicha Nikodéma a Opavská (v projektovém záměru jako varianta C) a také kombinace variant B a C vedená ulicemi Bedřicha Nikodéma, 17. listopadu a Průběžná (v projektovém záměru jako varianta D).


Varianta A (délka cca 1,750 km)

Křižovatka ulic Opavská a 17. listopadujednosměrná zastávka Rektorát VŠB (za křižovatkou) – Opavská ul. – obousměrná zastávka Slavíkova (za křižovatkou s bezejmennou komunikací vedoucí z areálu VŠB) – Opavská ul. – obousměrná zastávka Pustkovecká (mezi křižovatkami s ulicemi Krásnopolská a Bedřicha Nikodéma) – Opavská ul.konečná zastávka a obratiště Opavská

Varianta A by značně zlepšila nabídku spojů veřejné dopravy zejména obyvatelům bytových domů ležících na ulicích Marty Krásové, Pavlouskova a Vincence Makovského, kdy nejvzdálenější bytové doby jsou od zastávky Pustkovec obsluhované mnohými autobusovými linkami DPO vzdáleny až 700 metrů pěší chůze. Pro obsluhu VIII. Stavebního obvodu Poruby by však měla pouze malý význam. S uvedením této varianty v rámci územního plánu navíc nesouhlasil městský obvod Pustkovec, jehož námitka však byla zamítnuta.

Varianta B (délka cca 2,900 km)

Křižovatka ulic Opavská a 17. listopadujednosměrná zastávka Rektorát VŠB (za křižovatkou) – ul. 17. listopaduobousměrná zastávka Pustkovec (mírně severněji než současná zastávka) – ul. 17. listopaduobousměrná zastávka Duha (za křižovatkou s ul. B. Nikodéma) – ul. 17. listopaduPrůběžná ul.obousměrná zastávka Průběžná (za křižovatkou s ul. 17. listopadu) – Průběžná ul.obousměrná zastávka Karola ŠmidkehoPrůběžná ul.obousměrná zastávka Ludvíka PodéštěPrůběžná ul.konečná zastávka a obratiště Opavská

Varianta B by zabezpečila jednak dopravní obsluhu většiny VIII. stavebního obvodu Poruby a navíc také vnitroobvodové spojení s důležitým přestupním bodem Poruba vozovna. S uvedením této varianty v rámci územního plánu taktéž nesouhlasil městský obvod Pustkovec, jehož námitka byla zamítnuta.

Varianta C (délka cca 2,800 km)

Křižovatka ulic Martinovská a B. Nikodémaul. B. Nikodémaobousměrná zastávka Heyrovského (před křižovatkou s ul. Heyrovského) – ul. B. Nikodémaobousměrná zastávka Jana Šoupalaul. B. Nikodémaobousměrná zastávka Duha (za křižovatkou s ul. 17. listopadu) – ul. B. Nikodémaobousměrná zastávka Otakara Jeremiášeul. B. NikodémaOpavská ul.konečná zastávka a obratiště Opavská

Varianta C by zabezpečila jak dopravní obsluhu většiny VIII. stavebního obvodu Poruby, tak dopravní obsluhu toho VII. Využití trati pro vnitroobvodová spojení je však značně komplikované. Negativem je také velká mezizastávková vzdálenost mezi navrženými zastávkami Duha a O. Jeremiáše (cca 750 m).

Varianta D (délka cca 3,300 km)

Křižovatka ulic Martinovská a B. Nikodémaul. B. Nikodémaobousměrná zastávka Heyrovského (před křižovatkou s ul. Heyrovského) – ul. B. Nikodémaobousměrná zastávka Jana Šoupalaul. B. Nikodémaobousměrná zastávka Duha (za křižovatkou s ul. B. Nikodéma) – ul. 17. listopaduPrůběžná ul.obousměrná zastávka Průběžná (za křižovatkou s ul. 17. listopadu) – Průběžná ul.obousměrná zastávka Karola ŠmidkehoPrůběžná ul.obousměrná zastávka Ludvíka PodéštěPrůběžná ul.konečná zastávka a obratiště Opavská

Varianta D eliminuje nedostatky v dopravní obsluze VIII. stavebního obvodu Poruby. Shodně však nabízí pouze komplikovanou možnost zavedení vnitroobvodového tramvajového spojení.

Vybraná varianta
Varianta D (délka cca 3,300 km)

Analýzou zohledňující jak aspekty potřebnosti jednotlivých variant, tak aspekty finanční náročnosti a realizovatelnosti byla pro následnou další přípravu vybrána varianta D.

Tramvajová trať v délce cca 3,3 km tedy bude vedena z křižovatky ulic Martinovská a Bedřicha Nikodéma ulicemi Bedřicha Nikodéma, 17. listopadu a Průběžná do obratiště Opavská, kde bude ukončena. S ohledem na vedení tratě v komunikaci je trať navržena pro maximální rychlost 50 km/h s osovou vzdáleností kolejí 3,1 – 3,3 m a podélným sklonem maximálně 50 ‰. Trať by měla být od komunikací pojížděných vozidly individuální automobilové dopravy oddělena podélnými prahy.

Na trati je plánována výstavba 7 párů zastávek s názvy Heyrovského, Jana Šoupala, Duha, Průběžná, Karola Šmidkeho, Ludvíka Podéště a Opavská. Všechny zastávky v komunikaci budou ostrovní délky 67 m s šířkou nástupišť 2,5 – 3,5 metru.


Součástí níže uvedeného dokumentu je taktéž návrh linkového vedení. Na konečnou zastávku Opavská jsou vedeny dvě tramvajové linky v celotýdenním provozu, a to linky č. 9 a 17. V souvislosti s tím je vyměněno trasování linek č. 4 a 9 v centru města, linka č. 3 je vedena po část pracovního dne na konečnou zastávku Vřesinská, kam je taktéž přetrasována noční linka č. 19. Návrh rovněž počítá s úpravami linkového vedení autobusových linek.


Předpokládané investiční náklady pak činí cca 843 400 000 Kč bez DPH.

Negativem vybrané varianty může být to, že vedení budoucí tratě není v souladu s územním plánem, který nepočítá s tratí vedenou ulicí Bedřicha Nikodéma. Dle dokumentace uvedené přímo v prezentaci, ze které čerpáme informace, je taktéž zřejmé, že tramvajové obratiště Opavská by mělo být řešeno netradičně protisměrně pojížděnými oblouky. Toto řešení však komplikuje odbavení cestujících, jelikož by jednotlivé linky jedoucí shodným směrem odbavovaly cestující na rozdílných stanovištích.

Níže uvedené dokumenty předpokládají zprovoznění nové tramvajové trati okolo roku 2020.Zdroje informací:

Stav na konci roku 2016

V průběhu roku 2016 vznikla samovolně jako reakce na zveřejnění informací k budoucí tramvajové trati skupina, která s výstavbou tramvajové trati nesouhlasí, přičemž tato skupina taktéž zorganizovala petici s názvem NE VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH BEDŘICHA NIKODEMA, 17. LISTOPADU A PRŮBĚŽNÁ! Hlavní iniciátorkou petice byla Mgr. et Mgr. Markéta Vysloužilová.

Zároveň však vznikly i facebookové stránky podporovatelů výstavby tramvajové trati.

Taktéž podporovatelé výstavby tramvajové trati založili svou petici s názvem Petice na podporu realizace aktivit v rámci EKOLOGIZACE VEŘEJNÉ DOPRAVY OSTRAVA-PORUBA.

Dle informací uvedených v prosincovém čísle magazínu PRIO vydávaného městským obvodem Ostrava-Poruba se již uvažuje taktéž s doplněním úseku vedeného od tzv. Slovanu, tedy od křižovatky ulic 17. listopadu a Opavská po křižovatku ulic 17. listopadu a Bedřicha Nikodéma. Tato spojovací trať je na horním obrázku tohoto článku označena jako varianta B. Projektová dokumentace, která se v současné době začíná připravovat, tak počítá s kombinací variat B a D. Dle našeho názoru se v tomto případě jedná o nejlepší kombinaci z hlediska celkové obsluhy území městského obvodu Poruba.

Varianta B (délka cca 2,900 km, cca 2,000 km v souběhu s varinatou D)

Spojovací tramvajová trať, tedy část varianty B v délce cca 0,9 km bude vedena z křižovatky ulic Opavská a 17. listopadu ulicí 17. listopadu po křižovatku ulic 17. listopadu a Bedřicha Nikodéma, kde se napojí na výše popsanou variantu D.

Na trati je plánována výstavba 1 párů zastávek s názvem Pustkovec v místě současných autobusových zastávek a zastávky Rektorát VŠB nalézající se při směru jízdy na VIII. stavební obvod Poruby za křižovatkou ulic Opavská a 17. listopadu.

Stav na počátku roku 2017

Na počátku roku 2017 došlo k částečnému uklidnění situace. V únoru 2017 byla zveřejněna webová stránka novatramvajporuba.cz, která popisuje stav přípravy výstavby tramvajové trati včetně informací o postupu a odpovědí na důležité otázky.


© MHD-Ostrava 2005 - 2017
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

14. února 2017

Toplist