Terminál Svinov mosty
Stav po otevření terminálu

V pátek 21. 12. 2012 v 13.00 hod. byly Svinovské mosty slavnostně otevřeny po náročné rekonstrukci. Na rekonstrukci se finančně podílelo jak statutární město Ostrava, které do rekonstrukce vložilo 304,3 mil Kč (dotace z ROP Moravskoslezsko činí 280 mil Kč), tak Moravskoslezský kraj, který přispěl částkou 112 mil Kč (dotace z ROP Moravskoslezsko činí 78,4 mil Kč). Celková čátka tak činí 416,3 mil Kč.

Ne vše na mostech a pod nimi bylo však již plně dokončeno, chyběl například přístup po schodištích z propojovací chodby na tramvajové zastávky a také schodiště propojující střední část mostů se zastávkou Svinov mosty d.z., dokončit bylo nutné také povrchy zastávek na mostech, které byly zatím v dočasné podobě. Všechny tyto záležitosti byly vyvolány otevřením mostů již v prosincovém termínu, když původní plán počítal s jejich otevřením až na jaře roku 2013.

Cestující veřejnosti i motoristům pak mosty začaly sloužit o půlnoci z pátku 21. 12. 2012 na sobotu 22. 12. 2012. Prvním spojem, který využil nové zastávky se stal spoj linky č. 9 v 0.01 hod. a to ve směru na konečnou zastávku Poruba vozovna.

Svinov mosty h.z. – tramvajové zastávky

Po příjezdu na tramvajové zastávky Svinov mosty h.z. se cestující po výstupu ocitnul prozatím na betonovém povrchu. Zastávka je kryta novou konstrukcí, které se ve směru ke spojovací chodbě postupně rozšiřuje tak, aby zde bylo místo jak eskalátory, tak na průchod k výtahu, resp. ke schodišti. V části zastávek, které se rozšiřují se nachází tabule s jízdními řády, automat pro výdej jízdenek AVJ G a informační panel s odjezdy jednotlivých spojů. Těm se budeme věnovat v samostatném odstavci. Cestujícím pro případ krácení chvíle čekání na spoj slouží sedadla uchycená ke konstrukci zastávky, případně speciální opěradla.

Souprava vozu VarioLF odbavuje cestující na zastávce Svinov mosty h.z. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Výbava tramvajové zastávky Svinov mosty h.z., automat, elektronický IS, jízdní řády. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Eskalátory a výtah na zastávce Svinov mosty h.z. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Vůz T3R.P. ev. č. 977 přijíždí do zastávky Svinov mosty h.z. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Přední část zastávky Svinov mosty h.z. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Označník zastávky Svinov mosty h.z. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa

Jinou kapitolou je použití označníků jak na autobusových, tak tramvajových zastávkách na mostech. Označníky jsou zde vyvedeny nikoliv v podobě jiných současných označníků Dopravního podniku Ostrava a.s., avšak v podobě připomínající původní stav mostů. Pokud někdo očekával další alternativní řešení současných označníků, například otočením horní části standardního označníku vrchní částí se zakulacenými rohy dolů, tak se spletl.

Svinov mosty h.z. – autobusové zastávky

Autobusové zastávky jsou vyvedeny ve stejném duchu jako zastávky tramvajové. Autobusy opět zastavují u čtyř stanovišť v každém směru podle původního rozmístění před rekonstrukcí. Vybavení zastávek je shodné s tramvajovými. Jízdní řády byly nejdříve uchyceny pouze prozatímně na desky přichycené ke konstrukci přístřešku. Tramvajové i autobusové zastávky byly vybaveny také speciálními úpravami pro nevidomé a slabozraké občany prozatím však také v dočasné podobě. Bohužel však jejich přichycení k podkladu nebylo dostatečné a tak se již po prvním dni zastávek v provozu pásy na nejexponovanějších místech drolily a byly tak již prakticky nepoužitelné. Otázkou je také nevybavení autobusových zastávek žádným zábradlím. Na mnohé osoby nemusí pohled z úrovně zastávek přes čiré sklo dolů působit příjemně.

Autobusová zastávka Svinov mosty h.z. ve směru do Poruby. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Zadní část zastávky Svinov mosty h.z. se zastávkou autobusů ostatních dopravců. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Prosklenná stěna zastávky Svinov mosty h.z. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Autobus Solaris Urbino 12 ev. č. 7733 odbavuje cestující na lince č. 37 v zastávce Svinov mosty h.z. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Již zničené pásy pro nevidové a slabozraké občany. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa

Přístup na zastávky je opět možný jak po eskalátorech, tak výtahem. Na rozdíl od zastávek tramvajových jsou zde dobudována také pevná schodiště.

Spojovací chodba

Chodba propojuje jak jednotlivé horní zastávky mezi sebou, tak horní zastávky s těmi dolními. Pro propojení jednotlivých částí terminálu slouží jak eskalátory a výtahy, tak pevná schodiště. Součástí chodby je také informační systém pro cestující.

Eskalátory propojující spojovací chodbu s tramvajovou zastávkou Svinov mosty h.z. ve směru do Poruby. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Spojovací chodba s skalátory na zastávku ve směru do centra města. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Severní schodišťová věž terminálu Svinov mosty. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Pohled na schodiště a eskalátory severní schodišťové věže terminálu Svinov mosty. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa
Pevný informační systém

U pevného informačního systému je nutné se také pár slovy zastavit. Jak spodní úroveň terminálu, tak přestupní spojovací chodba jsou vybaveny pevnými informačními tabulemi, které informují cestující o přístupu k jednotlivých stanovištím MHD a VHD. Tabule jsou bílé s červeným textem a červenými piktogramy. Zásadnější je však to, že jsou vyvedeny pěkně „po ostravsku“. Co to znamená? Cestující nenavádějí směrem do CENTRA, ale do OSTRAVY! Všichni Ostravané znají podobné konverzace při setkání se například s někým známým na zastávce „lokalky“.: „Kaj ideš?“ zeptá se jeden, a druhý odpoví: „Do Ostravy!“, přičemž tím myslí samozřejmě centrum města. Ostraváci tuto místní zvláštnost znají a ostatní si nejspíše budou muset zvyknout.

Svinov mosty d.z.

Všechna čtyři autobusová stanoviště zastávky Svinov mosty d.z. jsou propojena se spojovací chodbou pomocí dvou párů eskalátorů, výtahů a pevných schodišť. Prostřední schodiště však nebyla při otevření dobudována a otevřena. Pod konstrukcí mostu a terminálu jsou schovány zastávky Dopravního podniku Ostrava a.s., zastávky ostatních linek terminálem projíždějících jsou vždy předsunuty ve směru jízdy před zastávky DPO. Zastávka ostatních linek ostatních dopravců ve směru do Klimkovic je vybavena také přístřeškem pro cestující. Označníky jsou standardní DPO, zastávky ostatních linek byly poměrně dlouhou dobu prozatímně vybaveny přenosnými označníky DPO.

Zastávka Svinov mosty d.z. s odbavujícím spojem autobusové linky č. 46 (Solaris urbino 12 ev. č. 7772). | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Vůz Solaris Urbino 12 ev. č. 7773 stojí na zastávce Svinov mosty d.z. ve směru do Polanky. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Celkový pohled na terminál Svinov mosty se zastávkou Svinov mosty d.z. pro ostatní dopravce v popředí. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Pohled na schodiště a eskalátory jižní schodišťové věže se směrováním do "Ostravy". | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Solaris Urbino ev. č. 7771 na své konečné zastávce Svinov mosty d.z. na lince č. 64. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa
Elektronický informační systém

Všechny zastávky i spojovací chodba jsou vybaveny elektronickým informačním systémem pro cestující. Systém je určité prospěšný, avšak několik much se zde vyskytlo.

Tramvajové zastávky jsou vybaveny vždy jedním panelem s přesným časem a dvěma obrazovkami informačního systému. Panely jsou umístěny nad tabuli s jízdními řády rozšířené části zastávek, tedy rovnoběžně s osou zastávky. Toto umístění tedy není pro cestující veřejnost zcela optimální. Pro cestující ve směru do Poruby navíc není panel možné jednoduše využít pro zjištění spoje při přestupu, jelikož by tak cestující byl nucen absolvovat cestu až téměř k eskalátorům.

Panely na horních autobusových zastávkách jsou vždy dva v jednom směru jízdy. V obou směrech je vždy jeden panel se dvěma obrazovkami umístěn u stanoviště příměstských linek a druhý u stanovišť DPO. V obou případech byly při otevření časy odjezdů na jednotlivých obrazovkách obráceny, kdy aktuálně se blížící odjezdy naleznul cestující na obrazovce pravé. Příměstské linky byly na panelech navíc uvedeny s celým šestimístným licenčním číslem linky.

Informační systém pro cestující společně s tabulí s jízdními řády na tramvajové zastávce Svinov mosty h.z. ve směru do Poruby. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Informační systém společně s tabulí s jízdními řády příměstských linek na zastávce Svinov mosty h.z., čísla příměstských linek jsou uvedena v 6místném tvaru, obrazovky jsou přehozené. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Informační systém na autobusové zastávce Svinov mosty h.z. ve směru do centra města. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Téměř bezchybná IS ve spojovací chodbě. Navíc je zde zobrazena již neexistující linka č. 42. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Obrazovky IS společně na zastávce Svinov mosty d.z., zobrazují pouze odjezdy spojů příměstských dopravců. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa

Informační panel umístěný ve spojovací chodbě je opět vybaven dvěma obrazovkami, kdy je však každá z nich určena pro jinou úroveň terminálu. Na panelech byly v sobotu 22. 12. 2012 navíc uvedeny také odjezdy autobusové linky č. 42, která však byla s uvedením terminálu do provozu zrušena. Čísla linek ostatních dopravců ODIS jsou zde uvedena ve zkrácené podobě, tedy tak jak jsou používána ve styku s cestující veřejností.

Zastávka Svinov mosty d.z. je vybavena řadou osmi obrazovek a přesným časem. Obrazovky jsou umístěny téměř dokonale viditelně pro všechny cestující přicházející na tuto zastávku. V sobotu 22. 12. 2012 však zobrazovaly pouze odjezdy linek příměstských mimo odjezdy linek DPO.

Chyby a nedostatky informačního systému lze shledat v uspěchaném zprovoznění celého terminálu. Je nutné si také uvědomit, že je to první takto rozsáhlý systém v Ostravě. Starší panely umístěné před železniční stanicí Ostrava-Svinov zobrazují na rozdíl od nových panelů všechny odjezdy na jednom místě s informací o tom, odkud bude pravidelný odjezd proveden.

Stav v dubnu 2013

Jak je napsáno ve výše umístěných odstavcích, v prosinci 2012 po otevření terminálu pro cestující veřejnost, nebylo ještě vše dohotoveno do konečné podoby. Většina konečných úprav probíhala bez většího zájmu veřejnosti. Došlo například k dohotovení schodišť propojujících tramvajová nástupiště se spojovací chodbou a také schodišť propojujících spojovací chodbu se zastávkami pod mosty. Výměny se dočkaly dočasné tabule s jízdními řády a to za vitríny, i když dopravci Veolia transport a.s. tato změna trvala dosti dlouho. Tento dopravce také doplnil na svá stanoviště místo označníků dočasných označníky trvalé.

S první větší výlukou tramvajového provozu se cestující setkali o víkendu 9./10. března 2013, kdy došlo k dokončení povrchů tramvajových zastávek a také k dokončení úprav pro nevidomé a slabozraké cestující. Došlo také k úpravě trolejového vedení na porubském předmostí, kdy byly středové sloupy opět nahrazeny sloupy umístěnými po stranách trati tak, jak tomu bylo před samotnou rekonstrukcí terminálu. Později byly dokončeny povrchy také na zastávkách autobusových.

Podstatné úpravy se dočkal elektronický informační systém pro cestující. Byly odstraněny všechny chyby v zobrazování. Časové údaje zobrazené na jednotlivých obrazovkách již na sebe správně navazují, příměstské linky jsou zobrazeny již správně třímístným označením čísla linky, panely ve spojovací chodbě byly doplněny o informace o tom, zda spoj odjíždí z dolní či horní části terminálu. Doplněny byly také nové piktogramy dopravních prostředků. Podstatnou úpravou prošly panely umístěné pod mosty. První dva panely zprava jsou nyní využity pro zobrazení nejbližších vlakových spojů ze stanice Ostrava-Svinov, což musíme hodnotit velmi kladně.

Pohled na výtah a schodiště mezi tramvajovou zastávkou ve směru do centra a spojovací chodbou. | 13. dubna 2013 | Martin Večeřa Pohled na eskalátory a tramvajovou zastávku ve směru do centra města. | 13. dubna 2013 | Martin Večeřa Schodiště mezi tramvajovou zastávkou ve směru do centra města, spojovací chodbou a zastávkou Svinov mosty d.z. | 13. dubna 2013 | Martin Večeřa Informační panely ve spojovací chodbě. | 13. dubna 2013 | Martin Večeřa Hotové úpravy pro nevidomé a slabozrakécestující na tramvajové zastávce ve směru do Poruby. | 13. dubna 2013 | Martin Večeřa Zastávka Svinov mosty h.z. | 13. dubna 2013 | Martin Večeřa Zničená skleněná výplň na tramvajové zastávce Svinov mosty h.z. | 13. dubna 2013 | Martin Večeřa Vitrína zastávky příměstských dopravců. | 13. dubna 2013 | Martin Večeřa Poničený prostor autobusové zastávky Svinov mosty h.z. po nehodě dne 6. 3. 2013. | 13. dubna 2013 | Martin Večeřa Dočasné zakrytí poničených míst při nehodě dne 6. 3. 2013. | 13. dubna 2013 | Martin Večeřa Informační panely na zastávce Svinov mosty h.z. zobrazující odjezdy nejbližších vlakových spojů. | 13. dubna 2013 | Martin Večeřa Nová verze zobrazování spojů. | 13. dubna 2013 | Martin Večeřa Označník zastávky Svinov mosty d.z. doplněný společností Veolia transport Morava a.s. | 13. dubna 2013 | Martin Večeřa

Po necelých čtyřech měsících provozu však terminál utrpěl také první poškození. Několik skleněných výplní již bylo zničeno vandaly, trvale dochází k problémům s eskalátory, které cestující ve většině případů nechtěně, někdy však i chtěně, vypínají, což komplikuje cestování nejednomu dalšímu cestujícímu. Samotný terminál postihla i jedna vážná dopravní nehoda. Stalo se tak v sobotu 6. dubna 2013 v brzkých ranních hodinách, kdy řidič automobilu ve směru do Poruby nezvládnul řízení svého vozu, narazil do betonových zábran u tramvajové zastávky, od kterých se odrazil a plnou rychlostí vjel do prostoru zastávek autobusových. Při této nehodě došlo ke zranění 4 osob a k vážnému poškození autobusových zastávek.

Veškerou historii rekonstrukce terminálu Svinov mosty naleznete na samostatné stránce tomu věnované.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

13. dubna 2013

Toplist